นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นภารัตน์ จิวาลักษณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นภารัตน์ จิวาลักษณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Naparat Jiwalak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาการใช้สีสกัดจากธรรมชาติบนกระดาษสา 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ญาณี คีรีต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
2 สกุลนา วงค์สายปัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 วีระชัย ศิลประกอบ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 คงเดช สวาสดิ์พันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พักตร์วิภา เชาว์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิราวิทย์ ญาณจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นภาพร วรรณาพรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สมฤทัย ตันมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 วิกร ปัญญาอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 สุทธิชาติ เกิดผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : จารุวรรณ พากเพียร 2563-08-18 13:54:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -