นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ระพีพรรณ ประจันตะเสน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ระพีพรรณ ประจันตะเสน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Rapeepun Prajuntasan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นพดล ชุ่มอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สำราญ ไชยคำวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 สายฝน บรรลือทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 พวงเพชร พิมพ์จันทร์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 สิรินาท สุวินทรากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยนันท์ ชมนาวัง 2563-08-18 14:26:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -