นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs Srisuda Nithettham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยลาภ มานะกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 วชิรา ดาวสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปิยฉัตร วัฒนชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-08-24 03:19:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -