นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Kittisak Chotikadachanarong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การขยายพันธุ์หญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบแช่ชั่วคราว 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 กวินท์ จิตอารีย์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 วรวัตน์ พรหมเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สร้างโดย : จารุวรรณ พากเพียร 2563-09-08 10:09:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -