นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ภัทราภรณ์ แก้วกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ภัทราภรณ์ แก้วกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Phattaraporn Kaewkool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 นุจรี สอนสะอาด ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาเอก ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-09 10:17:02

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-09 10:59:41