นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Amnuay Wattanakornsiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำและแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Sufficiency Economy Philosophy for Community Driven Development Approach on Sustainable Local Development: Lessons Learned and Success Factors from Sufficiency Economy Villages, Surin Province, Thailand 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Solid Waste Quantity, Composition and Characteristic, and Its Current Management at Elephant Study Center (Surin, Thailand) 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำและแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Contaminated heavy metals in rice of Surin Province 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Acetylcholinesterase (AChE) polyclonal antibody from hybrid catfish (C. macrocephalus × C. gariepinus): Specification, sensitivity and cross reactivity 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Acetylcholinesterase (AChE): Potential Biomarker for Evaluating Pesticide Exposure on Egg and Tissue of Golden Apple Snail (Pomacea Canaliculata) from Huai−Saneng Reservoir, Surin Province, Thailand 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Hatching rate, morphological characteristic and alteration of golden apple snail’s egg (Pomacea canailculata) after being exposed to agricultural chemicals 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมันโดยใช้วัสดุที่มีรูพรุนนาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง: กรณีศึกษาทรัพยากรปูทะเล เขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Biocomposites Based on Thermoplastic Starch Reinforced with Recycled Paper Cellulose Fibers 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Effect of Poly(vinyl alcohol)/Chitosan Ratio on Electrospun-nanofiber Morphologies 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Physical Properties of Thermoplastic Glutinous Rice Starch Reinforced with Recycled Newspaper Cellulose Fibers 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Preliminary Investigation of Irrawaddy Dolphin (Orcaella brevirostris) in the Bangpakong Estuary, Inner Gulf of Thailand 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Preparation and Properties of Green Composites Based on Tapioca Starch and Differently Recycled Paper Cellulose Fibers 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Morphological Inhibition of Calcium Oxalate Monohydrate by Osteopontin 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 ชวนพิศ จารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 ยุพเยาว์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 ประดับ เรียนประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 ฉัตรดนัย ไชยหาญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 มัลลิกา ธีระกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 ชาญ ยอดเละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 นรชาติ วงศ์วันดี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-09 13:07:41

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-09 16:04:39