นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปวีณา สาลีทอง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสำรวจ เก็บรวบรวม และศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภายในจังหวัดสุรินทร์ 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ประนอม แก้วระคน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ศุรวุฒิ ใจกล้า นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 สุนทรี กรโอชาเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ประเสริฐ ไวยะกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ 2563-09-11 01:51:30

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ 2563-09-11 15:36:15