นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของไทมอลในการยับยั้งเชื้อ Shigella Sonnei DMST 561 และ Escherichia Coli ATCC 11775 ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ชินานาฏ วิทยาประภากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
3 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กวินท์ จิตอารีย์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 สุขใจ สมพงษพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 คณิตตา ธรรมจริยวงศา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ 2563-09-12 05:54:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -