นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุจิตรา ผิวสว่าง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุจิตรา ผิวสว่าง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Sujittar Piweswang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาปรสิตวิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ผ่องศรี ทิพวังโกศล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อนุลักษณ์ จันทร์คำ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ขวัญกมล ลิ้มโสภาธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สงบ สนิท อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อัญชลี วรรณสาร รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ดวงรัตน์ ริยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อติพร แซ่อึ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-14 10:22:12

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวญาณิศา ทุมทอง 2563-09-14 19:12:12