นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัตน์ พรหมเด่น

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัตน์ พรหมเด่น
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant professor Dr. Worrawat Promden
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ประนอม แก้วระคน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ศุรวุฒิ ใจกล้า นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 สุนทรี กรโอชาเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ประเสริฐ ไวยะกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : ณัฐพล วงษ์รัมย์ 2563-09-14 02:04:30

แก้ไขล่าสุดโดย : ณัฐพล วงษ์รัมย์ 2563-09-14 18:06:31