นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อรวรรณ วนะชีวิน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อรวรรณ วนะชีวิน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. orawan wanachewin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสรสกัดจากปอสา (Broussonetia papyrifera (L.) L’ Hér. Ex Vent.) 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ฤทธิ์ของปูนแดงในการควบคุมลูกน้ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti) บ้านแต่ละระยะ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 พรงาม เดชเกรียงไกรกุล ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 วรวัตน์ พรหมเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/07/2559 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาเอก แพทย์ศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-16 04:40:26

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-08 11:34:34