นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. Tippawan Prasertsin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การแพร่กระจาย และการคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กที่สามารถผลิตน้ำมันชีวภาพ ในแหล่งน้ำจืดบางแหล่งในภาคเหนือของประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 เสถียร ฉันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 กวินท์ จิตอารีย์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 จิราพร ช่อมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2557 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-16 04:40:27

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-02 15:40:18