นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธนพนธ์ คำเที่ยง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธนพนธ์ คำเที่ยง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. THANAPHON KHAMTHIANG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 อรุณวดี ทองบุญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ผศ.ดร.ธิติมา วทานียเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 วันดี ฉวีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ณธิดา อินทร์แป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ชนกานต์ สกุลแถว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 สุชา นุ่มเกลี้ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 พิมรา ทองแสง ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/10/2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2562 ปริญญาโท แพทย์ศาสตร์ อาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-24 11:32:22

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-02 16:01:08