นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. Pinatthinee Jitkham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 เพชรัชน์ อ้นโต ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ทิพพารัตน์ แสนคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 เสถียร ฉันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ศิริญาพร ขันทะสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2563 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-24 11:32:23

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-06 15:18:20