นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ รวิพรรดิ พูลลาภ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ รวิพรรดิ พูลลาภ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Rawipat Pullarp
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 กมล บุญล้อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 เพชรัชน์ อ้นโต ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ทิพพารัตน์ แสนคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ศิริญาพร ขันทะสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พิชญา พจนโพธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาโท สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-24 11:32:24

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-07 11:42:05