นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ วินยางค์กูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ วินยางค์กูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Phatcharin Winyangkul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 อรุณวดี ทองบุญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ผศ.ดร.ธิติมา วทานียเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 วันดี ฉวีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ณธิดา อินทร์แป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ชนกานต์ สกุลแถว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 สุชา นุ่มเกลี้ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 พิมรา ทองแสง ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2563 ปริญญาเอก แพทย์ศาสตร์ เวชศาสชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-24 11:32:24

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-06 14:44:53