นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ พัทธนิษย์ คำธาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ พัทธนิษย์ คำธาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. PHATANIT KHAMTHAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 เพชรัชน์ อ้นโต ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ทิพพารัตน์ แสนคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ศิริญาพร ขันทะสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
9 อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/11/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-24 11:32:25

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-06 15:06:24