นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. Kanjanar Pintakham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 เพชรัชน์ อ้นโต ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ทิพพารัตน์ แสนคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ศิริญาพร ขันทะสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10 สุวรรณี มณีศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2550 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-24 11:32:25

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-01 14:22:08