นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา แก้วโพธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา แก้วโพธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor. Watsana Kaewpho
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาภูมิปัญญาจากข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสู่เชิงพาณิชย์ 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ระบบการเลี้ยง การตลาดไก่เนื้อดำดอยแม่สลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ตุ๋นยาจีน 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายไก แนวทางการบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดพริกแกงพื้นเมืองปลอดภัยชุมชน เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 วัฒนธรรมอาหารล้านนาเชื่อมโยงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาไทลื้อจังหวัดเชียงรายและพะเยา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา : ข้าวควบ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Nam Prig Oong for Health 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 พัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นุกุล อินทกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 10:29:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -