นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกุล อินทกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกุล อินทกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor. Dr. Nukul Intakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนามาตรฐานการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ศักยภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากไผ่เพื่อความยั่งยืนของบ้านป่าซางวิวัฒน์ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประเมินอายุการเก็บรักษากราโนล่าจากวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดภูแลตัดแต่งสดพร้อมบริโภค บ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วาสนา แก้วโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 นุจรี สอนสะอาด ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 10:29:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -