นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย จันธิมา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย จันธิมา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Kittichai Chantima
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาการใช้สัตว์วัตถุทางการแพทย์พื้นบ้านของชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสะกอในตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และผลกระทบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงราย 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ความชุกของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การกระจายเชิงภูมิศาสตร์ของพยาธิใบไม้ในปลาเกล็ดขาวในพื้นที่ลุ่มน้ำกก 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์โดยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของบ้านนางแลใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 ระบาดวิทยาของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ำจืดในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 สัณฐานวิทยาพื้นผิวของ Echinostoma revolutum (Digenea: Echinostomatidae): Excysted metacercariae 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Echinostoma revolutum in Domestic Chickens: Developmental Larval Stages and Fecundity of an Intestinal Trematode 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 A New locality record of Monaxinoides austrosinensis (Mazocraeidea, Monaxinoididae) from Finlet Crevalle, Atule mate (Carangidae: Perciformes) from the gulf of Thailand. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ความหลากหลายของสัตว์ชนิดกลุ่มหอย ในลำห้วยแม่บงอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายประเทศไทย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของหอยกาบเดี่ยวที่สัมพันธ์กับพารามิเตอร์ทางเคมีฟิสิกส์ในนาข้าวจังหวัดเชียงรายประเทศไทย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 วรวัตน์ พรหมเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 รัตนา เพ็งเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 นฤมล ประคองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 สุขสรรค์ ชูบุญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/12/2557 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 13:30:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -