นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ศักดิธัช เสริมศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ศักดิธัช เสริมศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Sakditach Sermsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ประรินทร์ บุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2  อุมาพร จันธิมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
4 มณีรัตน์ ภาจันทร์คู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ทิพา ตันเจริญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ณัฎฐเขต มณีกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ลลิลทิพย์ รุ่งเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 อภิชัย ไพรสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 02:47:15

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-11 14:46:01