นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กวินท์ จิตอารีย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กวินท์ จิตอารีย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Kawin Jitaree
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการเกษตร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 เสถียร ฉันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ศศิพัชร์ เมฆรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการเกษตร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 04:09:54

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-04 14:34:32