นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย บุญทับ กันทะเตียน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย บุญทับ กันทะเตียน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Boonthup Kantatiane
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการเกษตร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 เสถียร ฉันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กวินท์ จิตอารีย์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ศศิพัชร์ เมฆรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2543 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการเกษตร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 04:09:54

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-05 11:41:17