นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. Teerasak Aranpitak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สุภาวรรณ ศรีรัตนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 เขมวิชญ์ วรรณศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 สุรเดช ต่างเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ภุชชงค์ มณีขัติย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2541 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาเอก สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 16:19:46

แก้ไขล่าสุดโดย : -