นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. ANUPONG SOMPHRUEK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 มนตรี ใจเยี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 สนธยา แพ่งศรีสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ธีร์วรา แสงอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
7 ปลูกเกษม ชูตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
8 อัมพร ดอนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 รัชนี ลือดารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 นคร ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/07/2559 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 16:24:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -