นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. ANUPONG SOMPHRUEK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาริฉัตร ตู้ดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 เกียรติสุดา ศรีสุข รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อำนาจ ตงติ๊บ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุภัญชลี อ้นไชยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 พงศกร สมมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 วันชนะ จิตอารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 อุไรวรรณ กิมเฮง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ผ่องศรี จัตุปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 หาญศึก เล็บครุฑ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/06/2559 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-15 16:24:53

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-11 15:23:19