นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Saisumpan Sooncharoen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารยื
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ดอน วิละคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
5 กรรณิการ์ มิ่งเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 สว่าง แป้นจันทร์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 วัชระ ชัยสงคราม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 นคร ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ประเวช อนันเอื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 เบญจวรรณ แสนวิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของยาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-10-16 10:41:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -