นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปรัตถกร สิทธิสม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปรัตถกร สิทธิสม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Prattakorn Sittisom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุภาวรรณ ศรีรัตนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ อาจารย์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 เขมวิชญ์ วรรณศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 สุรเดช ต่างเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ภุชชงค์ มณีขัติย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-10-16 11:01:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -