นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธีรภัทร อินทร์ทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธีรภัทร อินทร์ทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Theerapat Inthong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 5306
  • อีเมล : theerapatinthong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ประนอม แก้วระคน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ศุรวุฒิ ใจกล้า นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 สิทธิชัย อุดก่ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 สุนทรี กรโอชาเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ประเสริฐ ไวยะกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-10-20 11:33:13

แก้ไขล่าสุดโดย : supakorn 5072 2563-11-17 14:08:00