นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
เรื่องที่สนใจ
AR, VR, MR, Ontology, Multimedia, Interactive
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอำเภอเมืองถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือน 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณภษร เผ่ากล้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 จิราพร แสบงบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 พัทธนิษย์ คำธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 สำราญ ไชยคำวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 กาญจนา ทองบุญนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 กาญจนา ขัติทะจักร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 ศิริกรณ์ กันขัติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/09/2553 ปัจจุบัน มทร.ล้านนา ตาก อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก
2553 ปริญญาโท สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-22 09:52:43

แก้ไขล่าสุดโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-27 13:49:15