นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วิโรจน์ มงคลเทพ

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
เรื่องที่สนใจ
สถิติประยุกต์, สถิติเพื่อการวิจัย, วิจัยและประเมินผลการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ดนชนก เบื่อน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ศุภนารี พิรส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 จิระภา จันทร์บัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 จันจิรา วิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 เสาวณิต รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 เขมิกา อารมณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 รัชนีกร ทบประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 จารุมาศ แสงสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 ปรารถนา มินเสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2547 21/10/2563 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต/สถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
2545 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต/วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-22 10:07:43

แก้ไขล่าสุดโดย : ดอน วิละคำ 2563-11-12 15:19:39