นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ณิชา กาวิละ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ณิชา กาวิละ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nicha Kawila
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่องที่สนใจ
Food Science
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รัตนศักดิ์ เหมะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ณัฐพร ทองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ลชินี ปานใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
4 ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
5 เรณู อยู่เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 วราภรณ์ ฉุยฉาย รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 นันทวุฒิ นิยมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ทะเนตร อุฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 วรรัตน์ ขยันการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี - เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ปริญญาโท - Food Science Royal Melbourne Institute Of Technology
2554 ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Royal Melbourne Institute Of Technology

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-10-22 09:57:25

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2564-04-23 13:35:35