นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ณิชา กาวิละ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ณิชา กาวิละ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nicha Kawila
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่องที่สนใจ
Food Science
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เรณู อยู่เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 วราภรณ์ ฉุยฉาย รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 นันทวุฒิ นิยมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ทะเนตร อุฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 วรรัตน์ ขยันการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 เบญจพร รอดอาวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 อิ่มเอิบ พันสด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ชื่นจิต พงษ์พูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-10-22 09:57:25

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-11-04 15:36:42