นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Piyakit Kittitulakanon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เรื่องที่สนใจ
Lean manufacturing, Lean Automation, Six Sigma, Process Improvement
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ดอน วิละคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
4 ภาคภูมิ จารุภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
5 กรรณิการ์ มิ่งเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 สว่าง แป้นจันทร์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 วัชระ ชัยสงคราม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ อาจารยื มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 นคร ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ประเวช อนันเอื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-10-22 22:05:28

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-11-06 16:11:30