นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วีนารัตน์ แสวงกิจ รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 กฤษณะ สมควร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กฤตกรณ์ ศรีวันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ภานุพันธ์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 คมกฤช จิระบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 กมล บุญล้อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ณัฐกร วงศ์ใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2555 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-24 22:14:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ดอน วิละคำ 2563-11-12 14:15:30