นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ธุรกิจอัจฉริยะ การนำเสนอภาพข้อมูล (Data Visualization)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 จินตนา กสินันท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ยุติธรรม ปรมะ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ไภษัชย์ แซ่จู อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 นิพัทธุ์ อินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 นิชากรณ์ พันธ์คง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ณภัทร แก้วภิบาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 คณิดา สินใหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/09/2539 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2546 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Information Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สร้างโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-24 22:32:52

แก้ไขล่าสุดโดย : ดอน วิละคำ 2563-11-12 09:25:03