นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ทพญ. ศันสณี รัชชกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ทพญ. ศันสณี รัชชกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. Sunsanee Rajchagool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • อีเมล : rajchagool@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
วิชาทันตกรรมป้องกัน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การออกแบบเครื่องมือเพื่อรองรับระบบทันตสุขภาพที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยร้าย มะเร็งช่องปาก งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชญาภา บุญลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อรพิน จุลมุสิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 อาชวศรี คำหอม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 แสงเดือน อภิรัตนวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ขวัญแก้ว วงษ์เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 อลงกรณ์ อักษรศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 นนทวัฒน์ ชื่นศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 คัดเค้า วงษ์สวรรค์ ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 การุญ เลี่ยวศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-10-26 14:07:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -