นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เกรียงไกร กันทะนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เกรียงไกร กันทะนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. KRIANGKRAI KANTANA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรรัตน์ ขยันการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 พรหทัย พุทธวัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 นุกุล อินทกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วาสนา แก้วโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-18 04:19:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -