นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. Kritsaphong Pasitvilaitham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ประนอม แก้วระคน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ศุรวุฒิ ใจกล้า นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สุนทรี กรโอชาเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ประเสริฐ ไวยะกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ทัศนุพันธุ์ กุศลสภิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ชิติ ศรีตนทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
10 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-18 04:19:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -