นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์.ดร. ประนอม แก้วระคน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์.ดร. ประนอม แก้วระคน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. PRANOM KAEWRAKON
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ศุรวุฒิ ใจกล้า นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สุนทรี กรโอชาเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ประเสริฐ ไวยะกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-18 04:19:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -