นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธนูศักดิ์ ธนะสาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธนูศักดิ์ ธนะสาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Thanusak Thanasarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชิษณุพงศ์ บรรจง  นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 สาวิตรี ซัคลี่ย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 พีระพงษ์ เนียมเสวก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 วัญเพ็ญ คงเพ็ชร ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 พรรนิพา พวันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 มณีรัตน์ น้ำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 อภิชาติ บุญมาลัย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ชนิตา ขนันทอง ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ธนัชพร พัฒนาธรชัย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 จินดา  ศิริตา รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-18 04:19:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -