นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ติวงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ติวงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Wassana Tiwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านคหกรรมศาสตร์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 วีนารัตน์ แสวงกิจ รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ประชา แซ่จ๋าว นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 สุภินันท์ สุธนาธิชาพงษ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 อัจฉรา สินไชยกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ทิพย์วัลย์ ศรีพรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ยุทธศิลป์ ชูมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ณภษร เผ่ากล้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กมล บุญล้อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-18 04:32:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -