นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ภานุพันธ์ จิตคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ภานุพันธ์ จิตคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. PANUPHAN JITKHAM
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สุธาสินี โทวุฒิกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ปภังกร อิ่นแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5  พิชัย แสงบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 จรรยา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 รติบดี สิทธิปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 มัทธนา สุทธิสารสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 จิรพร จรบุรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/09/2547 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-24 01:54:42

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-07 15:39:35