นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. DETCHANA SRIRATTANALIM
  • ตำแหน่งปัจจุบัน:  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 สุเมธ พิลึก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 อธิกัญญ์ แพรต่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ภูริพัศ เหมือนทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 วีนารัตน์ แสวงกิจ รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 กฤษณะ สมควร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กฤตกรณ์ ศรีวันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/03/2551 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-24 01:54:45

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-08 11:21:31