นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง อธิกัญญ์ แพรต่วน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง อธิกัญญ์ แพรต่วน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Athikan Praetuan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ 0 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
2 กนกวรรณ เวชกามา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
3 อัครพล นิมมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุภัญชลี อ้นไชยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6  ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุธีรา อะทะวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 เฉลิมชัย คำแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-12-07 12:00:46

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2564-02-01 13:09:21