นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สุเมธ พิลึก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สุเมธ พิลึก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Sumate Philuk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
2 กนกวรรณ เวชกามา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
3 อัครพล นิมมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุภัญชลี อ้นไชยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6  ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุธีรา อะทะวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 เฉลิมชัย คำแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 อรกัญญา กันธะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-12-07 13:30:56

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2564-02-01 13:17:27