นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ลฎาภา แผนสุวรรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ลฎาภา แผนสุวรรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Ladapha Pansuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สุธาสินี โทวุฒิกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ปภังกร อิ่นแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6  พิชัย แสงบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 จรรยา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 รติบดี สิทธิปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 มัทธนา สุทธิสารสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-12-07 13:34:56

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2564-01-26 10:17:24