นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธนัชพร มุลิกะบุตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธนัชพร มุลิกะบุตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Thanatchaporn Mulikabhud
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนทรี สุรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 อนุสรณ์ อุดปล้อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 รติภาคย์ ตามรภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 เพชรัชน์ อ้นโต ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ทิพพารัตน์ แสนคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2564-01-13 15:28:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -