นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปาณิสรา หาดขุนทด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปาณิสรา หาดขุนทด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Panisara Hadkhuntod
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 สุเมธ พิลึก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 อธิกัญญ์ แพรต่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ภูริพัศ เหมือนทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 วีนารัตน์ แสวงกิจ รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 กฤษณะ สมควร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กฤตกรณ์ ศรีวันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2559 ปริญญาโท ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2563 ปริญญาเอก ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : supakorn 5072 2564-01-26 03:59:45

แก้ไขล่าสุดโดย : ปาณิสรา หาดขุนทด 2564-01-26 16:27:22