นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ไพรวัลย์ ประมัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ไพรวัลย์ ประมัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Phaiwan Pramai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านคหกรรมศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
โภชนาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 รักชนก อินจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ชญานิน วังตาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ศมล สังคะรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 วาสนา ติวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 วาสนา เสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 จิราพร มะโนวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กนกวรรณ ปลาศิลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : supakorn 5072 2564-01-26 03:59:45

แก้ไขล่าสุดโดย : supakorn 5072 2564-01-26 16:30:28