นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เจษฎากร โนอินทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เจษฎากร โนอินทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jetsadakon Noin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ขวัญชนก หมอกมืด อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สุนทรี สุรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ธนัชพร มุลิกะบุตร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 อนุสรณ์ อุดปล้อง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 รติภาคย์ ตามรภาค อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ปาจรีย์ นามสกุล (อังกฤษ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 อารีย์ จอแย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 เจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2533 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2546 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

สร้างโดย : supakorn 5072 2564-01-26 03:59:46

แก้ไขล่าสุดโดย : supakorn 5072 2564-01-26 16:50:04